image

Ông Phạm Quốc Hợp

Tổng Giám Đốc

Nhà báo 

Chuyên gia truyền thông

image

Tiểu sử