image

Bà Trang Hạ

Giám đốc Sáng tạo

_

image

Tiểu sử

_